Fakta om ved

Trädslag

Inhemska trädslag som finns i dom svenska skogarna är dryga 20 till antalet. Det finns det även ett stort antal införda trädslag som oftast finns inom begränsade områden. Lövträdsarterna är en mycket större grupp än barrträdsarterna som endast är tre till antalet. Dom arterna som räknas som barr är gran , tall och lärk. Värmevärdet för de olika trädslagen svarar ofta väl mot densiteten i torrt tillstånd I tabellen nedan med lite trädslag kan du se hur vikten i torrt tillstånd angivet (F 0%, kg/ m³) per kubikmeter.

Trädslag Kg/m³ Trädslag Kg/m³
Gran 430 Ask 650
Tall 490 Asp 450
Lärk 550 Ek 650
Lönn 570 Rönn 720
Klibbal 490 Lind 440
Björk 580 Alm 640
Bok 680 Sälg 490

Ved , olja eller el?

Uppvärming finns det olika varianter av, några exempel på dessa är olja ,el eller ved. Att räkna på olika alternativ kan vara mer eller mindre svårt. För att räkna ut oljan så behöver man utrustningens pris och livslängd samt effektbehov för huset och nuvarande oljepris. Inte nog med det så måste kunna förutspå oljans framtida utveckling i pris.

Vad det gäller ved så är det lite enklare att räkna ut då man vet den årliga skogs tillväxten som ligger runt 100 miljoner kubikmeter(m³).
Självklart så behöver du förutom framtida utvecklingen av skogen uppgifter så som om utrustningens pris och livslängd samt effektbehov för huset,
därtill så till kommer beräkningar av volym ved.

Omräkningstal råvara

Det är skillnad på räkna ut måttet då det gäller massved och ved. Massved säljs oftast i standardlängden 3 meter och använder måttet kubikmeter fastmått under bark (m³f ub).
För ved är det mer riktigt att räkna med kubikmeter fast mått på bark (m³f pb). Vad som menas med fasta mått är massiv vedvolym , luften borträknad. Ved i 3 meterslängd eller fallande längd säljs oftas i travat mått(m³t) och det menas att det är travat på bark.

När det gäller upparbetad ved i stack eller vedhäck vid leverans så mäts det i kubikmeter stjälpt mått (m³t). Stjälpt mått liksom måttet travat beskriver vedens volym med ingående luft medräknad. Några exempel som kan räknas i in travad volym är staplad och huggen ved.
Det finns fler faktorer som spelar roll om man vill få fram ett mer exakt omräkningstal. Till dessa räknas klen diameter, krokig ved, slarvig travning, avverkningsrester eller snö i traven, rotben , lövträ har lägre fastvolym än barrträ.

Följande ungefärliga omräkningstal kan användas:
1 m³f ub = 1,1 m³f pb
1 m³f = 1,4 - 2,0 m³t

Klen krokig lövved kan ha en fastvolym ner mot 50% (1 m³f = 2 m³t).
När det gäller 3-meters rak , grövre (20 cm) gran eller tallved utan rotansvällningar så kan den ha en fastvolym på 70%. När det gäller längre ved kan den ha en lägre fastvolymprocent.
1 m³f = 2,2 m³s

För lång ved (50 cm) är fastvolymen något lägre ( 1 m³f = 2,3 m³s ), för kort ved (30 cm) är den något högre.

Oljeekvivalent

Att få fram exakta värden är som sagt svårt och likaså gäller det med oljeekvivalent som menas den volym lufttorr ved som ger likvärdig energiutbyte med en kubikmeter olja. Omräkningstalen är ändå mycket användbara , då de dels kan ge en uppfattning om vedbehovet och dels kan vara underlag för en kalkyl om man vill räkna på alternativet vedeldning.

En kubikmeter eldningsolja motsvaras (ungefär) av följande mängd trädbränsle vid 20% fukthalt.

Trädslag
M³f pb
M³t (60% fv)
M³s (45% fv.)
Gran, Asp
5,6
9,3
12,4
Tall
5,0
8,3
11,1
Björk
4,4
7,3
9,8
Ek, Bok
3,8
6,3
8,4